Nasze plany

Dla Polskiego Zrzeszenia Wykonawców Fundamentów Specjalnych priorytetami są: kontynuowanie współpracy członków Zrzeszenia, nakierowane na rozwiązywanie wspólnych nurtujących ich problemów; popularyzacja wiedzy o specjalnych technikach fundamentowania; rozwijanie międzynarodowej współpracy.

Mając na względzie potrzebę ochrony wykonawców robót fundamentowych przed dyktatem generalnych wykonawców, narzucających często podwykonawcom warunki godzące w ich bezpieczeństwo ekonomiczne, Zrzeszenie rozpoczęło opracowywanie zapisów, które powinny być wprowadzane do umów przez podwykonawców robót fundamentowych, niezależnie od tego, czy są członkami Zrzeszenia. Zapraszamy do współpracy również firmy niezrzeszone.

Kolejny obszar naszych działań to tzw. ryzyko gruntowe lub ryzyko warunków gruntowych. Termin ten jest dobrze znany w krajach wysokorozwiniętych. W Europie propaguje go Europejska Federacja Wykonawców Fundamentów EFFC.

Ryzyko to obejmuje zagrożenia związane ze: złym rozpoznaniem podłoża, nieoczekiwanym zachowaniem gruntów, wykonalnością i poprawnością projektu, zmiennością właściwości podłoża, przeszkodami naturalnymi i nienaturalnymi, skażeniami chemicznymi oraz stosowaną technologią robót. Nie darmo mówi się, że wykonanie fundamentów to zawsze eksperyment w skali naturalnej.

Problem, ogromnie istotny dla wykonawców robót fundamentowych, przez inwestorów i zamawiających jest rzadko uświadamiany. Inwestorzy i wykonawcy powinni, we własnym interesie, określić podział skutków tego ryzyka.

Zrzeszenie będzie kontynuować organizowanie warsztatów dla projektantów i nadzoru budowlanego.

Będziemy również opracowywać kolejne przykładowe specyfikacje techniczne obejmujące inne technologie fundamentowania specjalnego, a także udoskonalać już opracowanie. Widzimy celowość takich działań w sytuacji, gdy brakuje literatury technicznej w tym zakresie.

Zapraszamy do współpracy firmy i osoby, którym bliskie są cele nakreślone przez Zrzeszenie. Troska o stan i rozwój techniki robót fundamentowych oraz bezpieczeństwo ekonomiczne wykonawców powinny być motywem do wspólnej pracy.

Przyłącz się!