O Zrzeszeniu

Polskie Zrzeszenie Wykonawców Fundamentów Specjalnych powstało w 2003 roku. O potrzebie powołania takiej organizacji mówiło się w środowisku od dawna. Jednak bardzo silna konkurencja między firmami skutecznie uniemożliwiała urzeczywistnienie takiej idei.

Z pomocą przyszli panowie Krzysztof Grzegorzewicz i Bolesław Kłosiński – znani i uznani w środowisku specjaliści z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Na ich zaproszenie, w marcu 2003 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli 10 firm zajmujących się fundamentowaniem specjalnym, którzy wyrazili wolę powołania zrzeszenia. W konsekwencji ukonstytuowano je na zebraniu założycielskim w dniu 25 czerwca 2003 roku.

PZWFS jest dobrowolną samorządną organizacją zawodową, zrzeszającą pracodawców wykonujących fundamenty specjalne.

Zrzeszenie posiada osobowość prawną; zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000173207.

Celami Zrzeszenia są:

 • troska o stan krajowego wykonawstwa fundamentów specjalnych;
 • ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego;
 • troska o autorytet zrzeszonych członków oraz ich wysoki poziom etyczny i zawodowy;
 • udział w pracach legislacyjnych i rozwojowych dotyczących fundamentów specjalnych i budownictwa,
 • współpraca i wzajemna pomoc członków Zrzeszenia,
 • doradztwo i pomoc prawna członkom Zrzeszenia.

Do zadań Zrzeszenia należą:

 • działanie na rzecz rozwoju techniki wykonawstwa fundamentów specjalnych i nowych technologii w budownictwie;
 • troska o doskonalenie wiedzy i podnoszenie jakości robót fundamentowych, m.in. przez organizowanie szkoleń i konferencji oraz ocenę kwalifikacji i certyfikację;
 • obrona interesów członków Zrzeszenia w sprawach wynikających z ich działalności;
 • inicjowanie, opracowywanie i opiniowanie aktów legislacyjnych, norm, instrukcji, przepisów, publikacji oraz wspieranie prac rozwojowych dotyczących fundamentów specjalnych, działalność marketingowa i akwizycyjna;
 • reprezentowanie wykonawców fundamentów specjalnych przez wyrażanie opinii i wspieranie specjalistycznymi opracowaniami technicznymi oraz naukowymi;
 • występowanie przeciwko nieprawidłowemu działaniu systemu rynkowego w zakresie przepisów i propagowanie pozytywnych rozwiązań systemowych;
 • działania na rzecz organizacji i zrzeszeń technicznych przez udostępnianie wiedzy i posiadanego doświadczenia specjalistycznego;
 • współdziałanie z organizacjami międzynarodowymi.
Zrzeszenie oferuje również pomoc inwestorom i zarządzającym obiektami, którzy nie mają wystarczającego doświadczenia w projektowaniu i wykonywaniu. Możemy wskazać takim podmiotom wykonawcę biegłego w danej dziedzinie, który je wesprze.

Obecnie PZWFS liczy kilkunastu członków i kilka firm kandydujących.

Firmy zainteresowane przystąpieniem do Zrzeszenia zachęcamy do złożenia deklaracji.

Na czele Zrzeszenia w VII kadencji stoi Zarząd w składzie:

prezes – Wojciech Szwejkowski,
wiceprezes ds. kontaktów z EFFC – Hubert Tomczak
sekretarz – Piotr Rychlewski
skarbnik – Kamil Bystrzyński

członek Zarządu – Piotr Tumidajewicz

+ firmy członkowskie